Kampagne
Organisation og markedsforhold

Organisation og markedsforhold

Byudvikling i forstæderne adskiller sig på mange områder fra byomdannelse i havneområder og tætte byområder. To store udfordringer er, at markedsforholdene i forstæderne ofte er svagere, og at mange arealer er privatejede. Det vanskeliggør opgaven for kommunerne med at fremme en bæredygtig udvikling i forstæderne, hvor eksempelvis planer om fortætning må tilpasses nøje til de lokale markedsforhold.

Fremtidens fornyelse og fortætning af forstæderne sker nødvendigvis i tæt samarbejde mellem offentlige og private. Det stiller både fornyede krav til organisationen af byudviklingstiltagene og om tidlig og smidig dialog både på tværs i kommunen og mellem de offentlige parter og de private interessenter. De stærke, almene boligselskaber udgør en stor ressource, som kan være med til at drive en udvikling.


PRIVAT-OFFENTLIGT SAMARBEJDE

Mange kommuner oplever, at deres primære byudviklingsindsats er rettet mod arealer, der i overvejende grad er privatejede. Det stiller krav til gensidig forståelse for incitamenter, økonomiske drivere og plan- og udbudsmuligheder for at udnytte samarbejdet bedst muligt.

Såvel byudvikling på privatejede arealer og planlægning af kommunale arealer, der tænkes udbudt til salg til privat byggeri, kræver derfor en god forståelse for de mekanismer, der skaber udviklingen. Forventninger til, hvilke udgifter de private investorer kan rumme inden for deres businesscase, skal afstemmes for at sikre, at de udviklingsplaner og konkurrenceforslag, kommunen genererer, kan komme videre til realiseringsfasen.


Erfaringer


MARKEDSTJEK

I det nuværende marked i Danmark er der en stærk tendens til, at væksten koncentreres i de centrale dele af de store byer. Det giver vanskelige markedsforhold i forstæderne i form af vigende efterspørgsel, længere liggetider og lave udlejnings- og salgspriser.

En god udvikling af forstæderne vil derfor kræve tæt dialog med markedet, så det sikres, at input herfra kan håndteres i de planer, der ønskes realiseret – særligt hvis det er ’markedet’ og ikke offentlige investeringer, der skal drive et projekt. 

ErfaringerArtikel