Kampagne
Erhverv og institutioner

Erhverv og kulturinstitutioner

Forstædernes detailhandel er i forandring – det gælder ikke mindst mange af de mindre bydelscentre, som i dag har det svært i den stærke konkurrence.

Store dele af forstæderne er desuden udviklet i en tid med økonomisk vækst, hvor mange industriarbejdspladser flyttede ud fra de centrale byområder til nye, rationelt anlagte erhvervsområder i forstæderne. I takt med at globaliseringen skaber nye vilkår for erhvervslivet, sker der strukturforandringer i bl.a. de tidligere industriområder, som medfører overflødige arealer. 

Bylivet i dag styrkes både af både kulturelle tilbud og detailhandel, eller med andre ord: kulturliv og butiksliv supplerer hinanden. Det kan kommunerne udnytte ved at placere institutioner som fortætningspunkter, der både understøtter og understøttes af handel. Idrætsbyggeri kan få en dobbelt rolle ved både at være ramme om en mangfoldighed af indendørs aktiviteter og at skabe udendørs aktiviteter, der bringer liv til byrummet. DETAILHANDEL

Detailhandlen i forstædernes bymidter er i høj grad med til at skabe rammerne for et attraktivt byliv, men oplever i dag hård konkurrence fra nye dagligvarebutikker placeret uden for bymidten og med adgang til rigelige parkeringspladser. Den decentralt placerede detailhandel gør det svært at fastholde et attraktivt byliv i en bymidte.

 

Erfaringer


 • Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa undersøger den store udfordring, det er at miste rollen som købstad, altså som centrum for handel og for de erhverv og det liv, der følger med et rigt handelsliv.

  Udviklingsplan Fremtidens Aabenraa (projektbeskrivelse)

 • Visionen med Struer forundersøgelse er at skabe et udviklingsprojekt, der skal styrke og koncentrere bylivet i forbindelseszonen mellem Struers bymidte og havn og bidrage til byens udvikling som en levende handels- og bosætningsby i det nordvestlige Jylland. Målet med forundersøgelsen er at kortlægge uudnyttede vækstpotentialer og udfordringer for byliv i Struer – og samle byen for borgere og besøgende i det centrale bybillede.

  Struer forundersøgelse (projektbeskrivelse)


INDUSTRIOMRÅDER

I tilknytning til mange forstæder ligger industriområder, der i dag ofte er nedslidte. Disse arealer kan omdannes til nye, attraktive byområder, f.eks. som fritidsområder, kulturlandskaber, naturområder eller til anlæg, der indgår i kommunens klimatilpasningsindsats.

For nogle industriområder er der behov for anderledes tænkning – særligt når industribygningerne ikke bærer særlige bygningsmæssige kvaliteter. I disse tilfælde er de store udfordringer at skabe fysiske forhold, der overhovedet appellerer til andre brugere og samtidig at håndtere de forurening- og nedrivningsomkostninger, der følger med en omdannelse.


 Erfaringer

 

 • Remisen i Brande: Et lokomotivværksted er genanvendt som kultur- og konferencecenter. Indretningen af remisen tager udgangspunkt i eksisterende rustikke rum med installationer, så man fortsat kan fornemme historien fra bygningens remisefunktion.

  Remisen i Brande (projektbeskrivelse)


  KULTUR- OG IDRÆTSINSTITUTIONER

  Kultur- og idrætsinstitutioner kan være med til at skabe attraktive rum i byen og til at trække et mere mangfoldigt liv til byen, end hvis handelslivet alene udgør byens attraktion. Potentialet ligger i at skabe liv mellem husene og adgang til grønne områder for at gøre byrummene trygge og attraktive. Særligt idrætshaller kan bidrage til forstadslivet som skolefacilitet om dagen og som ramme om aktiviteter for såvel organiseret som selvorganiseret bevægelse uden for skoletid.


  Erfaringer


  Artikel