ARTIKEL

Fortætning af forstaden

Tætte byer er gode byer for mennesker og for klimaet. I Realdania arbejder vi med både fysisk og funktionel fortætning.
Den typisk spredte og adskilte bebyggelse i forstaden medfører et opsplittet dagligliv med øget transportbehov, øget energiforbrug, social adskillelse og vanskelige rammer for byliv. Optimering af eksisterende bebyggede områder gennem fortætning er derfor en central strategi i Realdanias arbejde i forstæderne.

Fortætning i forstæderne handler om at koncentrere bebyggelse i byzone frem for at fortsætte med at inddrage naturområder. Men det handler i høj grad også om at skabe nærhed mellem flere af de funktioner og aktiviteter, som strukturerer menneskers dagligdag. Dermed skabes der bedre grundlag for fælles funktioner og flere muligheder for den enkelte for at sammensætte og leve sit dagligliv. Når der skabes plads til mere centralt placeret byggeri, opstår muligheden for at skabe plads til flere livsformer og flere forskellige husstandstyper og socialgrupper og dermed f.eks. skabe større diversitet i beboersammensætning.

Det er derfor afgørende, at fortætningsstrategier er målrettede. Det handler ikke om at gøre bystrukturen tættere overalt, men derimod om at skabe et netværk af fortætningspunkter, der tiltrækker aktivitet og interaktion.

Et vigtigt skridt er at identificere restarealer og inddrage dem til byformål. F.eks. kan ekstensivt udnyttede p-pladser optimeres og restarealet bruges til ny bebyggelse eller til flere P-pladser, for at imødekomme P-krav til nyt byggeri.

Det kan ofte også være en god strategi at bearbejde de skarpt afgrænsede kantzoner mellem forstædernes typiske funktionsopdelte områder og dermed skabe oplevelsen af fysisk og oplevelsesmæssig sammenhæng.


Udvalgte fortætningsprojekter

Jens Kvorning definerer fortætning og beskriver udfordringerne i kapitlet "Tæt og integreret forstad” i bogen Fremtidens forstæder (p. 30ff), som også rummer konkrete løsninger i 6 konkurrenceforslag.

I Ballerup bymidte har man valgt en byudviklingsstrategi, hvor de store trafikale anlæg som busholdeplads og parkeringspladser optimeres og reduceres i størrelse for dermed at skabe rum til ny stations- og bynær bebyggelse. Fortætningsstrategien er beskrevet i Forundersøgelsen ”Ballerup Trafikknudepunkt”
Ballerup Trafikknudepunkt (PDF) Ballerup Trafikknudepunkt (projektbeskrivelse)

I Viborg arbejdes der med at omdanne et tidligere erhvervsområde til bolig- og uddannelsesområde. Omdannelsen vil medføre en fortætning af byggeriet omkring stationen og via fortætningen bringe flere daglige brugere og beboere til området.
Viborg Baneby (PDF) Viborg Baneby (projektbeskrivelse)
Fortætning af forstæderne behandles i den publikation, der var resultatet af kampagnen Forstadens tænketank.
Bæredygtige forstæder (online publikation) Forstædernes tænketank (projektbeskrivelse)
Et nyt forskningsprojekt under Gehl Institute skal vise, hvordan man kan bygge tæt i byerne på en måde, så de bliver mere bæredygtige og samtidig bedre at leve i for mennesker.
Bykvarteret i det 21. århundrede (projektbeskrivelse)